نمونه پلان کانکس ۲٫۵×۱۲ تهران کانکس

 

نقشه کانکس ۲٫۵×۱۲ ساده

نقشه کانکس 2.5× 12 ساده

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۲ ساده

 

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۲ دو اتاقه

نقشه کانکس 2.5× 12 دو اتاقه

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۲ دو اتاقه

 

نقشه کانکس ۲٫۵ × ۱۲ دو اتاقه دارای آبدارخانه کامل

نقشه کانکس 2.5× 12 دو اتاقه دارای آبدارخانه کامل

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۲ دو اتاقه دارای آبدارخانه کامل

 

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۲ دو اتاقه دارای سرویس بهداشتی

نقشه کانکس 2.5× 10 دارای سرویس بهداشتی

نقشه کانکس ۲٫۵× ۱۰ دارای سرویس بهداشتی