نمونه پلان کانکس ۲٫۵×۴ تهران کانکس

 

نقشه کانکس ۲٫۵×۴ ساده

نقشه کانکس 2.5× 4

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ ساده

 

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه

نقشه کانکس 2.5× 4 دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه

 

نقشه کانکس ۲٫۵ × ۴ دارای آبدارخانه کامل

نقشه کانکس 2.5× 4 دارای  آبدارخانه کامل

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ دارای آبدارخانه کامل

 

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ دارای سرویس بهداشتی و حمام

نقشه کانکس 2.5× 4 دارای سرویس بهداشتی و حمام

نقشه کانکس ۲٫۵× ۴ دارای سرویس بهداشتی و حمام