گالری تصاویر کانکس سری D تهران کانکس


کانکس گروه D از دسته کانکس کارگاهی ارزان قیمت با کیفیت متوسط مناسب برای اسکان سریع کارگران و پرسنل اجرایی حاضر در محل پروژه می باشند

کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری


کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری


کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری

کانکس های کارگری

کانکس کارگری